Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vnitřní řád školy v Písečné

 

Vyučovací hodiny: 8.00-8.45, 8.55-9.40, 10.00-10.45, 10.55-11.40, polední přes.,  12.45-13.30

13.35-14.20

Docházka do školy

1. Třídy se otevírají v 7.30 hodin.

2. Po příchodu do školy si žáci odkládají obuv a oděv v šatně a ihned odcházejí do učeben. V prostorách hlavní haly se nezdržují.

3. Nepřítomnost ve vyučování omluví zástupci žáka do 8 hodin telefonicky, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce.

4. Na tři dny může žáka uvolnit třídní učitel, více dnů ředitelka školy.

5. Při uvolnění delším tří dnů rodiče podávají písemnou žádost.

6. Písemná žádost je třeba i při propuštění dítěte ze školy v jinou dobu než je uvedeno na rozvrhu.

7. Při vyšší absenci než 140 hodin za pololetí bude žák komisionálně přezkoušen z jazyků, matematiky, přírodovědy a vlastivědy.

Chování ve škole a jiných činnostech pořádaných školou

1. Žáci dodržují zásady kulturního chování.

2. Udržují v pořádku a nepoškozené zařízení školy a věci, které jim byly svěřeny do osobního užívání.

3. Každé svévolné poškození majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí rodiče žáka, který poškození způsobil.

4. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.

5. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí, bez dovolení nepoužívají cizí věci.

6. Vyučující poslední hodiny doprovodí žáky do jídelny.

7. Žáci 1. ročníku odcházejí po obědě vždy do školní družiny. Ostatní žáci čekají podle rozvrhu na odpolední vyučování ve třídách. Pokud starší žáci nemají odpolední vyučování, odcházejí do družiny (pokud čekají na autobus) nebo domů.

8. Žáci se zbytečně nezdržují v prostorách školky, školy ani na WC.

9. Ve školní jídelně se žáci řídí řádem školní jídelny a pokyny dozoru.

10. Žáci do školy nosí pouze věci potřebné k výuce. Cenné věci do školy nenosí.

11. Žáci nesmí svým spolužákům ubližovat fyzicky ani slovně. Nesmí je vydírat nebo jinak omezovat jejich svobodu.

12. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky základní školy nepřípustné.

Chování o přestávkách

1. O přestávkách se mohou žáci volně pohybovat v prostorách školy s výjimkou mateřské školy.

2. O přestávkách vykonávají vyučující dozor podle stanoveného rozpisu.

3. O všech přestávkách je možné využít čaje z várnic.

Hygienické zásady

1. Všichni žáci se chovají ve škole a mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků.

Bezpečnostní opatření

1. Každý úraz, poranění či nehodu jsou žáci povinni ihned hlásit vyučujícímu nebo dozoru.

2. Je třeba hlásit i úrazy vzniklé mimo školu.

3. Žákům je zakázáno manipulovat s el. spotřebiči, vypínači a el. vedením bez dozoru učitele.

4. Při vycházkách či jiných akcích mimo školu se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před těmito akcemi učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti.

5. Při výuce v tělocvičně platí specifické předpisy. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině a dodatečně poučit žáky, kteří chyběli při první hodině. O poučení provede učitel záznam do třídní knihy

6. Žáci mohou používat kolo na cestu do školy a zpět až od deseti let. Za nezajištěná kola škola nezodpovídá.

Práva žáků

1. Žáci místní základní školy mohou využívat veškerého vybavení školy, Podmínkou je dodržení bodu 2 čl., B.

2. Žákům školy je dána možnost vyjádřit se k obsahu, způsobu výuky i k jednotlivým školním činnostem. Podmínkou je dodržení bodu 1 čl. B tohoto řádu.

 

 

 28. 8. 2018                   podpis žáka………………………………….                                Podpis rodičů,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,