Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Základní škola a Mateřská škola Písečná, okres Ústí nad Orlicí

 

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Č. J. 48/2013

účinnost od 1. 9. 2013

změny: 20. 6. 2016, 17. 6. 2017, 27. 8. 2018

 

I) Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

 

a) Práva žáků

Žáci mají právo:

- na vzdělání podle školního vzdělávacího plánu,

- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,

- jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možnosti školy,

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

- zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo ředitelce školy,

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,

- na svobodu myšlení, svědomí a náboženství – za svoje názory nemůže být postihován (tělesně ani duševně)

- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,

- na svobodu ve výběru kamarádů,

- na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny,

- na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny,

- na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku,

- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj,

- v případě nejasnosti v učivu, požádat o pomoc vyučující,

- jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídní učitelku, učitelku, výchovného poradce či jinou osobu,

- na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek.

 

b) Povinnosti žáků

Žáci mají povinnost:

- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,

- účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili,

- dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,

- vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem,

- nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné školy jsou povinni zaplatit.

 

c) Práva zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,

- volit a být voleni do školské rady,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,

- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,

- požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.

 

d) Povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

- zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

- na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

e) Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.

 

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informování jiným způsobem.

II.)Provoz a vnitřní režim školy

 a) Odchody na dělené vyučování, obědy, kroužky

Při děleném vyučování odcházejí žáci samostatně do určených učeben.

Do jídelny žáky odvádí vyučující poslední dopolední hodiny a současně při obědě vykoná i dozor. 

Při obědě se chovají žáci slušně a dbají na čistotu.

Šetří vybavení jídelny a odcházejí do prostor ŠD nebo tříd.

Žáci mají ve škole zajištěný pitný režim.

Na kroužky si děti vyzvedávají vedoucí kroužků, kteří za ně přebírají odpovědnost.

b) Docházka do školy

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce. Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka ve vyučování. Na základě ohlášení absence bude žákům odhlášen oběd. /odhlášení obědů do 8 hod./

Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí do výuky.

Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídní učitelce, případně vyučující další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.

Třídní učitelka může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelkou školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,

do tří dnů – třídní učitelka,

více než tři dny – ředitelka školy na základně písemné žádosti rodičů.

I tato nepřítomnost však musí být omluvena v omluvném listě v žákovské knížce a omluvenka předložena třídní učitelce ihned při návratu do školy.

Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. Pokud absence žáka za pololetí přesáhne 140 hodin, bude před závěrečným hodnocením komisionálně přezkoušen.

c) Školní budova

Budova se otevírá v 7.30 hod. a uzavírá se v 16.30 hod. Žáci zapsaní na ranní družinu automaticky odcházejí do mateřské školy, ostatní ukázněně vyčkají příchodu vyučujících.

Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí své vyučující, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.

V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.

Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.

Při mimotřídním vyučování či zájmové činnosti vykonává vedoucí nad žáky dozor po celou dobu pobytu ve škole a dohlíží na ně až do odchodu z budovy či odchodu do ŠD.

Na odpolední vyučování čekají žáci ve ŠD nebo učebně. 

Po ukončení vyučování předává vyučující vychovatelce žáky, kteří jsou přihlášeni do ŠD a ostatní žáky doprovodí do šaten a počká, až poslední žák opustí prostor šatny.

Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.

Mobilní telefony žáci používají pouze se souhlasem vyučujících k nezbytné komunikaci s rodiči.

Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

V odborných učebnách žáci dodržují vnitřní řády těchto učeben.

Nalezené věci se odevzdávají do ředitelny.

Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.

Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.

Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.

Dojíždění žáků do školy na kole tento školní řád neřeší a škola také nezodpovídá za možný úraz žáků a ztráty kol.

 

III. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

a) Žáci se chovají tak, aby při všech školních činnostech neohrozili zdraví své a zdraví ostatních.

b) Nenosí do školy předměty, kterými by mohli ohrozit spolužáky.

c) Užívání drog, jejich distribuce, pití alkoholu, kouření je žákům zakázáno.

d) Při akcích pořádaných školou, při cestě do školy i zpáteční cestě domů dodržují žáci dopravní předpisy.

e) Hlásí vyučujícímu, popřípadě jinému dospělému, každý úraz, poranění, nehodu, ke kterým dojde během vyučování nebo školní akce. Jsou-li žáci svědkem poškození školního majetku nebo situací ohrožujících jejich zdraví a bezpečnost, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit dospělé osobě nebo vedení školy.

f) Žáci se k sobě chovají slušně, vzájemně se respektují. Vyhnou se jakýmkoli náznakům či projevům šikanování, diskriminace, rasismu, a intolerance. Při zjištění takového krajně nevhodného chování bude agresivní žák přísně potrestán, popřípadě bude celá záležitost předána příslušným orgánům.

g) Je nanejvýš žádoucí, aby zjišťování a vyšetřování výše uvedených jevů byli žáci nápomocni. S případnými doplňujícími informacemi o vyšetřovaných skutečnostech se může žák obrátit na svého třídního učitele nebo kteréhokoliv pedagogického pracovníka.

Tento řád se změnami v II. b)c) nabývá účinnosti od 1. 9. 2018

Projednán v pedagogické radě: 27. 8. 2018

 

Mgr. Květoslava Stejskalová ředitelka