Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Příloha 1 ke školnímu řádu Č. J. 48/2013

 

Klasifikační řád

 

 

Obecné zásady pro hodnocení

 • při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
 • při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici
 • podklady pro klasifikaci učitel získává:
  • soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
  • zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy
 • v průběhu klasifikačního období žák je informován o své úspěšnosti
 • učitel při každém hodnocení poukáže na klady a nedostatky žákovy práce
 • kontrolní písemné práce rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích
 • učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení a klasifikaci žáka - musí být schopen kdykoli prokázat, jak žáka hodnotí a jakou známku a za co ji žákovi udělil 
 • je nutno rozlišovat co je předmětem klasifikace prospěchu a co předmětem klasifikace chování
 • na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období
 • po konání pedagogické rady zapíší třídní učitelé výchovná opatření a známky do katalogových listů

 

 

 

 

Informovanost rodičů:

 • rodiče jsou informováni prostřednictvím žákovských knížek, ústní konzultací a na konci pololetí vysvědčením.
 • v případě mimořádného zhoršení jsou rodiče informováni bezprostředně
 • sdělení o mimořádném zhoršení, též sdělení o výchovných opatřeních je nutné provádět prokazatelným  způsobem (nejlépe písemně do ŽK či dopisem rodičům)

 

6.2 Hodnocení a klasifikace chování

 • kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (Školní řád, Řád školní jídelny) během klasifikačního období
 • klasifikaci navrhuje třídní učitel, po projednání v pedagogické radě o ní rozhoduje ředitel školy

   

Chování žáka mimo školu:

 • za své děti v oblasti výchovy plně odpovídají rodiče 
 • škola hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich chování ve škole a na akcích pořádaných školou
 • jsou-li však závažné a prokazatelné důvody udělit žákovi výchovné opatření vedoucí k posílení kázně ve vážných případech, jejichž projednávání se škola přímo účastní, škola k nim přihlédne

   

Pochvaly žáků:

Pochvala třídního učitele (uděluje třídní učitel - konzultuje s ostatními pedagogickými pracovníky) je udělována průběžně za mimořádné výkony žáků ve všech oblastech života školy. Zápis provede třídní učitel do ŽK, případně na vysvědčení.

 

Pochvala ředitele školy (uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele a ostatních pracovníků školy) je udělována průběžně, zpravidla žákům, kterým byla již udělena pochvala třídního učitele, nebo žákům za výjimečné výkony. Zápis provede třídní učitel do katalogového listu a na vysvědčení v daném pololetí.

 

 

 

   

Kárná opatření žáků:

Napomenutí třídního učitele (uděluje třídní učitel - případně na základě návrhu vyučujících)  je udělováno průběžně zpravidla za méně závažný přestupek, či opakující se nedostatky ve školní práci. Třídní učitel zapíše do katalogového listu a do žákovské knížky.

 

Důtka třídního učitele (uděluje třídní učitel - konzultuje s ostatními pedagogickými pracovníky) je udělována průběžně za hrubé porušení, či za soustavné narušování života školy. Je udělována zpravidla po udělení "napomenutí třídním učitelem". Zápis důtky provede třídní učitel do ŽK.

 

Důtka ředitele školy (uděluje ředitel školy na základě návrhu pedagogických pracovníků a po konzultaci s třídním učitelem) je udělována průběžně za mimořádně hrubé porušení, či soustavné hrubé narušování života školy. Je udělována zpravidla po udělení důtky třídního učitele, pokud se jednání žáka nezmění. Zápis provede do ŽK a do katalogového listu třídní učitel - potvrdí ředitel školy.

 

 

Hodnocení chování na vysvědčení

Výsledná známka není trestem, ale stupněm ohodnocení chování žáka ve škole a jeho aktivního vztahu  ke školní práci.

Chování velmi dobré - žák se chová a uvědoměle jedná dle pravidel chování a plní si povinnosti, které mu vyplývají z postavení žáka příslušného ročníku

Chování uspokojivé - zpravidla po druhé důtce třídního učitele, nebo po důtce ředitele školy

Chování neuspokojivé - zpravidla po hodnocení uspokojivém, pokud nedošlo ke zlepšení

 

 

 

6.3 Klasifikace předmětů

Kritériem pro klasifikaci prospěchu je zvládnutí klíčových kompetencí a kmenového učiva (s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem žáka)

 

Při hodnocení žáka sledovat:

 • zvládnutí učiva - ovládá bezpečně, ovládá, v podstatě ovládá, ovládá se značnými mezerami, neovládá
 • úroveň myšlení - pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, uvažuje celkem samostatně, menší samostatnost myšlení, nesamostatné myšlení, odpovídá nesprávně i na návodné otázky
 • úroveň vyjadřování - výstižné, poměrně přesné, ne dost přesné, vyjadřuje se s potížemi, nesprávné i po návodu
 • aplikace vědomostí - spolehlivá, dopouští se ojedinělých chyb, s pomocí odstraňuje chyby, dělá podstatné chyby, nesplní úkoly ani s pomocí
 • píle a zájem - aktivní, svědomitý, nepotřebuje podnětů, malý zájem, potřebuje neustálé podněty, pobízení je neúčinné

 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působeni

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při úlevách, doporučených lékařem, klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

 

 

 

Stupeň 1 (výborný). Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.

 

Stupeň 2 (chvalitebný): Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 3 (dobrý): Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

 

Stupeň 4 (dostatečný): Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

 

Stupeň 5 (nedostatečný): Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a praktických činnosti

 

Stupeň 1 (výborný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

 

 Stupeň 2 (chvalitebný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

 

Stupeň 3 (dobrý): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažní chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

 

Stupeň 5 (nedostatečný): Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

 

 

6. 4 Základní kritéria pro slovní hodnocení

 

1. Slovní hodnocení je souhrnná zpětná vazba o průběhu a výsledku činnosti žáka a poskytuje žákům i rodičům informace o tom, jakým způsobem může dosáhnout lepších výsledků v problémových oblastech a stanovuje cíle pro další období.

 

2. Hodnocení je vždy adresné, osobně se obrací k tomu, komu je určeno - k žákovi.

 

3. V průběhu vzdělávání a výchovy jsou rodiče žáků 1. ročníku informováni slovním zápisem s měsíční pravidelností.

 

4. V průběhu vzdělávání mohou být žáci hodnoceni slovně na základě doporučení odborníků /PPP/ nebo na základě žádosti rodičů.