Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz :     pondělí – pátek         11.35  - 17.00

               

 

Zaměření, zájmová činnost

Pondělí

Dramatická a literární výchova

Úterý

Výtvarné činnosti

Středa

Sportovní aktivity

Čtvrtek

Turistika

Pátek

Přírodověda

 

 

                                

Režim:

1. Činnost ŠD se řídí  organizační směrnicí školy - Řádem školní družiny základní školy.

2. Akce mimo pravidelný program hlásí  vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce.

 

Rozvrh ŠD:

  11.45– 13.00    -  oběd, odpočinková činnost

  13.00 – 13.55   - rekreační, individuální činnost

  14.00                - podávání odpoledního čaje

  14.00 – 16   -  zájmová činnost

  17                -  odchod domů

 

 

V současné době z kapacitních důvodů prosíme rodiče, pokud  budou  potřebovat  prodloužený ranní  či odpolední  provoz ŠD  je nutné tuto skutečnost dohodnout individuálně  s vedoucí  učitelkou mateřské školy.

 

C)ŠKOLNÍ DRUŽINA

O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

Provoz ŠD je od 11.35 do 17:00 hod. 

Měsíční úplata za školní družinu je 100 Kč.

Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 17 hod. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.

Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.

Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

Písemná žádost (na celý rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivitu (ZUŠ aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD  nenese vychovatelka zodpovědnost.

Do ŠD se žáci 1. – 5. Ročníku (pokud to dovoluje kapacita zařízení) přihlašují písemně během prvního školního týdne. Dítě je možné odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů).

Žáci ŠD se řídí pravidly školního řádu a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni.

Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v budově školy na místech tomu určených.

ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. Počítačovou učebnu, školní dvůr, dle rozvrhu tělocvičnu a sportovní areál. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášení k řádné docházce (v nezbytných situacích).

Uhrazení poplatků za ŠD si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři MŠ. 

Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zahájení provozu ŠD. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení). Rodiče mohou kdykoliv ŠD navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce školského zařízení.

Do ŠD se zapisuje do 25 žáků na pravidelnou docházku.

O provozu školní družiny v době prázdnin rozhoduje ředitelka školy.

Úplata za družinu činní 100 Kč měsíčně.

Žáci v ŠD mají zajištěn pitný režim.

Ve družině se vede dokumentace, zápisní lístek, přehled výchovně-vzdělávací práce a docházkový sešit.