Navigace

Obsah

Statistické údaje

První písemná zpráva 1364
Nadmořská výška 380 m n. m.
Počet obyvatel 535
V produktivním věku 311
Hustota obyv. 51,29 ob./km2
Podíl žen 48,2 %
Průměrný věk 35. 6
Podnikatelské subjekty 69


 

  Celková výměra pozemku (ha) 883, 2444   
        Chmelnice (ha) 0   
        Lesní půda (ha) 230,2443   
        Louky (ha) 283,0202   
        Orná půda (ha) 289,0614   
        Ostatní plochy (ha) 33,2735   
        Ovocné sady (ha) 2,2565   
        Vinice (ha) 0   
        Vodní plochy (ha) 10,556   
        Zahrady (ha) 26,6258   
        Zastavěné plochy (ha) 8,2067   
        Zemědělská půda (ha) 600,9639   
 
Hospodářská činnost (údaje roku 2002)
        Akciové společnosti - počet subjektů 1   
        Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 3   
        Družstevní organizace - počet subjektů 2   
        Obchodní společnosti - počet subjektů 2   
        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel
a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů
21   
        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 7   
        Ostatní právní formy - počet subjektů 6   
        Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 11   
        Peněžní organizace - počet subjektů 0   
        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 56   
        Počet podnikatelských subjektů celkem 73   
        Průmysl - počet podnikatelských subjektů 14   
        Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 5   
        Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 4   
        Státní organizace - počet subjektů 0   
        Svobodná povolání - počet subjektů 1   
        Školství a zdravotnictví - počet subjektů 0   
        Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 1   
        Zemědělství,lesnictví,rybolov - 12   
  
Kultura (údaje roku 2002)
        Hřbitov 1   
        Sakrální stavba     1   
        Veřejná knihovna vč. poboček  1   
  
Obecná charakteristika (údaje roku 2002)
        Katastrální plocha (ha) 883,2444   
        Nadmořská výška (m n.m.) 380   
        Počet katastrů 1   
        Počet územně technických jednotek 1   
        Počet částí obce (CO) 1   
        První písemná zpráva (rok) 1364   
 
Obyvatelstvo (údaje roku 2002)
        Muži (z narození celkem) 5   
        Muži (z obyv.celkem) 178   
        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 235    
        Muži (z přirozeného přírůstku celkem) 5   
        Muži (z přistěhovalí celkem) 12   
        Muži (z přírůstek/úbytek celkem) 15   
        Muži (z vystěhovalí celkem) 2   
        Muži (ze salda migrace celkem) 10   
        Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 228   
        Muži (ze zemřelí celkem) 0   
        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 453   
        Počet mužů ve věku 15-59 (z obyv.cel.) 103   
        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 85   
        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 152   
        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 145   
        Počet obyv. ve věku 0-14 (z obyv.cel.) 91   
        Počet žadatelů o práci 10   
        Počet žen ve věku 15-54 (z obyv.cel.) 91   
        Počet žen(55+) a mužů(60+) (z obyv.cel.) 78   
        Přirozený přírůstek celkem 6   
        Přistěhovalí celkem 24   
        Přírůstek/úbytek celkem 22   
        Saldo migrace celkem 16   
        Střední stav obyvatel/k 1.7./ 442   
        Vystěhovalí celkem 8   
        Zemřelí celkem 2   
        Ženy (z narození celkem) 3   
        Ženy (z obyv.celkem) 185   
        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 218   
        Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) 1   
        Ženy (z přistěhovalí celkem) 12   
        Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) 7   
        Ženy (z vystěhovalí celkem) 6   
        Ženy (ze salda migrace celkem) 6   
        Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) 214   
        Ženy (ze zemřelí celkem) 2   
        Živě narození celkem 8   
   
Peněžnictví (údaje roku 2002)
        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1   
   
Školství (údaje roku 2002)
        Mateřská škola 1   
        Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1   
   
Sport (údaje roku 2002)
        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 3   
        Koupaliště a bazény 1   
        Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1   
        Tělocvičny (vč. školních) 1   
 
Technická vybavenost (údaje roku 2002)
        Délka místních komunikací v km 7   
        Kanalizace s napojením na ČOV (1-0) 1   
        Pošta - počet 1   
        Poštovní směrovací číslo 56170   
        Požární hydrant (1-0) 1   
        Požární nádrž (1-0) 1   
        Sbor dobrovolných hasičů obce (1-0) 1   
        Veřejný vodovod (1-0) 1   
  
 

 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2001


1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
 

Obyvatelstvo celkem  438
z toho ženy  217
Muži svobodní  94
ženatí  101
rozvedení  15
ovdovělí  10
nezjištěno  1
Ženy svobodné  80
vdané  102
rozvedené  8
ovdovělé  24
nezjištěno  3

2. Obyvatelstvo podle věku


Obyvatelstvo celkem  438
v tom ve věku 0-4  24
5-14  58
15-19  32
20-29  89
30-39  63
40-49  69
50-59  35
60-64  11
65-74  35
75+nezj.  22

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání


Obyvatelstvo 15leté a starší  356
v tom
podle
stupně
vzdělání
bez vzdělání  0
základní vč. neukončeného  73
vyučení a stř. odborné bez mat.  178
úplné střední s maturitou  78
vyšší odborné a nástavbové  8
vysokoškolské  13
nezjištěné vzdělání  6

4. Obyvatelstvo podle národnosti


Obyvatelstvo celkem  438
z toho
národnost
česká  426
moravská  1
slezská  0
slovenská  6
romská  0
polská  0
německá  0
ukrajinská  0
vietnamská  0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání


Obyvatelstvo celkem  438
Věřící  138
z toho církev římskokatolická  131
církev českosl. husitská  0
českobratrská církev evangel.  1
pravoslavná církev  0
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  0
Bez vyznání  231
Nezjištěné vyznání  69

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity


Obyvatelstvo celkem  438
Ekonomicky aktivní celkem  228
v tom zaměstnaní  208
z toho pracuj. důchodci  6
ženy na mat. dov.  1
nezaměstnaní  20
Ekonomicky neaktivní celkem  204
z toho nepracuj. důchodci  76
žáci, studenti, učni  82
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví


Obyvatelstvo celkem  438
Ekonomicky aktivní celkem  228
z toho
podle
odvětví
zemědělství, lesnictví, rybolov  33
průmysl  81
stavebnictví  14
obchod,opravy motor. vozidel  18
doprava, pošty a telekomunikace  20
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  10
školství, zdravot., veter. a soc. činn.  21

8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol


Vyjíždějící do zaměstnání  198
z toho v rámci obce  50
v rámci okresu  132
v rámci kraje  1
do jiného kraje  8
vyjíždějící do zam. denně mimo obec  128
Žáci vyjíždějící denně mimo obec  30

9. Počty domácností podle typu domácnosti


Bytové domácnosti  153
v tom s 1 HD  137
se 2+ HD  16
Hospodařící domácnosti  172
v tom s 1 CD  172
se 2+ CD  0
Cenzové domácnosti  172
v tom úplné rodiny  101
z toho se závisl. dětmi  57
neúplné rodiny  13
z toho se závisl. dětmi  9
nerodinné domácnosti  3
domácnosti jednotlivců  55

10. Domovní fond


Domy úhrnem  141
z toho domy obydlené  110
z úhrnu
obydlených
domů 
rodinné domy  97
bytové domy   4
domy
podle
vlastnictví
soukromých osob  97
obce, státu  7
SBD  2
domy
postavené
do 1919  9
1920-1945  11
1946-1980  43
1981-2001  43

11. Domy podle počtu podlaží a technického
vybavení


Domy úhrnem  110
z toho
podle
podlaží
1-2  96
3-4  9
5+  0
počet
domů
vybavených
přípojkou na kanalizační síť  65
vodovodem  105
plynem  1
ústředním topením  63

12. Bytový fond


Byty úhrnem  190
v tom byty obydlené  153
z toho v rodin. domech  118
v bytov. domech  24
byty neobydlené v obydl. domech  6
byty neobydlené v neobydl.domech  31
z toho
podle důvodu
obydl. přechodně  1
slouží k rekreaci  21

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání
a velikosti bytu


Obydlené byty úhrnem  153
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
ve vlastním domě  98
v osobním vlastnictví  0
nájemní  23
člena bytového družstva  10
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností
1 místnost  18
2 místnosti  40
3 místnosti  52
4 místnosti  20
5+ místností  18

14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení


Obydlené byty úhrnem  153
byty
podle
vybavení
plyn v bytě  0
vodovod v bytě  147
vlastní splachov.záchod  138
vlastní koupelna, sprchový kout  141
ústřední topení  86
etážové topení  9
průměrný
počet
osob na byt  2,86
osob na obytnou místnost 8+m2  0,98
obytné plochy na byt  58,36
obytné plochy na osobu  19,77
obytných místn. na byt  3


Český statistický úřad, 2004