Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

4/ 2003 O ÚZEMNÍM PLÁNU OBCE

platnost od 19.12.2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PÍSEČNÁ
o územním plánu obce Písečná
4/2003
__________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Písečné vydává podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona 128/2000., o obcích (obecní zřízení), tuto

obecně závaznou vyhlášku:


ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

( 1 ) Vyhláška vymezuje závaznou část územního plánu obce Písečné, schváleného zastupitelstvem obce dne 15.12.2003. Závazné jsou všechny regulativy, obsažené v této vyhlášce, pokud není u jednotlivých ustanovení výslovně uvedeno, že se jedná o část směrnou. Ostatní části územního plánu neuvedené v této vyhlášce jsou směrné.
( 2 ) Vyhláška stanovuje regulativy funkčního využití ploch a jejich uspořádání, vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit, nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit, a vymezuje územní systém ekologické stability.
( 3 ) Podle této vyhlášky se postupuje při územních, stavebních a jiných správních řízeních a správních rozhodnutích, týkajících se staveb a činností, které mají vliv na využívání území.
( 4 ) Užívání dosavadních staveb a zařízení a dosavadní využití území, které není v souladu se schválenými regulativy funkčního a prostorového uspřádání území, je nadále přípustné, pokud nejsou dány podmínky pro opatření podle stavebního zákona (např. podle § 87, 88, 96 apod.).


Článek 2
Rozsah platnosti

( 1 ) Tato vyhláška platí pro správní území obce Písečné.
( 2 ) Návrhové období se stanovuje k roku 2015.
( 3 ) Lhůta aktualizace se stanovuje na dobu 7 let.


ČÁST DRUHÁ
Základní zásady uspořádání území, závazné regulativy

Článek 3
Základní zásady uspořádání území, závazné regulativy

( 1 ) Závazné části územního plánu obce tvoří:
a) obecné rozvojové zásady :
- základní vymezení, obecné regulační a rozvojové zásady, příroda a krajina, doprava, architektonicko kompoziční a stavební regulativy, uspořádání a limity technického vybavení
b) hlavní výkres A - využití ploch
c) památková ochrana
d) zeleň a ZPF
e) veřejně prospěšné stavby
f) inženýrská infrastruktura

( 2 ) Vymezenému využití musí odpovídat zejména způsob užívání a účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, které funkčnímu uspořádání území neodpovídají, nesmí být na tomto místě umístěny nebo povoleny. Využití území a využití ploch je vymezeno v grafické části ve výkresu A a v textových částech Závazných regulativů.
( 3 ) Součástí této obecně závazné vyhlášky je PŘÍLOHA této vyhlášky (Závazné regulativy územního plánu obce Písečná),
( 4 ) Regulativy jsou rozděleny pro zastavitelné území, omezeně zastavitelné a nezastavitelné. Regulativy funkčního uspořádání jsou stanoveny v tomto členění:
a) přípustné využití území
b) podmínečně přípustné využití území
c) nepřípustné využití území
Jsou uvedeny v PŘÍLOZE této vyhlášky.

ČÁST TŘETÍ
Závěrečné ustanovení

Článek 4
Uložení dokumentace Územního plánu obce Písečná

( 1 ) Úplná územně plánovací dokumentace Územního plánu obce Písečná je uložena:
a) na Obecním úřadě Písečná,
b) na stavebním úřadu Města Letohrad


Článek 7
Účinnost vyhlášky
( 1 ) Nedílnou součástí této vyhlášky je PŘÍLOHA .
( 2 ) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyvěšeníV Písečné dne 17.12.2003


starosta razítko obce                            zástupce starostyVyhláška byla vyvěšena na úřední desce dne : 19.12.2003
Vyhláška byla sejmuta z úřední desky dne : 21.1.2004

Vyvěšeno: 19. 12. 2003

Datum sejmutí: 21. 1. 2004

Zpět