Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

1/ 2005 O VYTVOŘENÍ FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ OBCE PÍSEČNÁ

Platnost od 25.10.2005

Vyhláška č. 1/2005

O VYTVOŘENÍ „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“ NA ÚZEMÍ OBCE PÍSEČNÁ
Zastupitelstvo obce Písečná, schválilo v souladu s ustanovením § 14 odstavec 1 písmeno e) a i) a § 36 odstavec 1 písmeno f) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005
o vytvoření „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Písečná a jeho použití
ČL. 1
I. Úvodní ustanovení
1. Obec Písečná v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce vytvořila „Fondu rozvoje bydlení“ (dále jen fond), který slouží k poskytování zvýhodněných půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území obce, a to podle dále stanovených podmínek. Půjčku lze poskytnout pouze majitelům obytných budov splňujících podmínky uvedené v ČSN 734301 Obytné budovy.
2. Fond se zřizuje vložením základního finančního vkladu z prostředků obce Písečná a z prostředků návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu podle § 5 odstavec 3 písmeno b) zákona č.576/1990 Sb. v platném znění.
3. Právo disponovat těmito prostředky je podmíněno dodržováním smlouvy uzavřená prostřednictvím Okresního úřadu Ústí nad Orlicí mezi obcí Písečná a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a dále při dodržování ustanovení této vyhlášky, případně jejich doplňků a novel.
ČL. 2
II. Příjmy fondu
1. Příjmy fondu jsou
• dotace a půjčky ze státního rozpočtu,
• splátky půjček poskytnutých obcí vlastníkům obytných budov a bytů a úrokové výnosy z nich,
• splátky půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3% p. a,
• 50% výnosů z prodeje obytných domů a bytů z majetku obce od roku následujícího po vydání obecně závazné vyhlášky a všechna další léta do doby splácení státní půjčky (tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že výnos z prodeje obecních domů a bytů je využit k financování nové bytové výstavby),
• dary od fyzických a právnických osob,
• dotace a půjčky z rozpočtu okresního úřadu,
• úroky z účtu fondu,
• jiné příjmy (např. smluvní sankce za porušení účelovosti půjčky.
2. Případné zůstatky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Písečná a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle táto vyhlášky
ČL. 3
III. Výdaje fondu
1. Prostředky fondu je možné výhradně požívat k poskytování půjček při úroku od 3 % do 7 % a lhůtě splatnosti od 3 roků do 8 roků, nepočítaje v to rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům.
Prostředky fondu lze použít v souladu se schváleným programem rozvoje území obce k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu obce za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu a dále poskytnutí půjček k úhradě nákladů na opravy a modernizaci vlastníkům obytných domů za podmínek uvedených v bodech 1, 4 a 5 tohoto článku.
2. Výdaje fondu jsou též úhrady poskytované peněžnímu ústavu v případě, že zřízení a vedení účtu podle článku 6 bude tomuto peněžnímu ústavu svěřeno.
3. Adresáty půjček z fondu podle odstavce 1 mohou být fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území obce, a obec Písečná pro organizaci, která jejich bytový fond spravuje. Tito adresáti přijmou závazek podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb.
4. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Poř. číslo
kód název/účel lhůta
splatnosti Úrok Horní hranice půjčky
1 Obnova střechy
(krytina a konstrukce) starší 10 let 4 roky 3 % do 60 tis. Kč
na 1 dům
2 Zřízení elektrického, dřevoplynového nebo jiného ekologického vytápění ve stávajícím domě (úplná náhrada) 4 roky 3 % do 40 tis. Kč
na 1 bytovou jednotku
3 Připojení na obecní kanalizaci s vyřazením činnosti septiku 3 roky 3 % do 20 tis. Kč
na 1 přípojku
4 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě – stáří domu nad 10 let 5 roků 3 % do 80 tis. Kč
na 1 dům
5 Obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí a výměny oken u domu staršího 10 let 5 roků 3 % 100 Kč/m2 na čelní pohled,
70 Kč/m2 na boční a zadní pohled, max. do výše
70 tis. Kč na jeden dům
6 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 4 roky 3 % do 50 tis. Kč
na 1 bytovou jednotku
7 Rekonstrukce sociálního zařízení 3 roky 3 % do 40 tis. Kč
na 1 bytovou jednotku

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou č.5 - obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí u domu staršího 10 let a č.6 - zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze opakovaně získat na jeden titul u jednoho domu.
Půjčku lze čerpat pouze do konce kalendářního roku , v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.
5. Z fondu lze dále poskytovat tyto půjčky:

Poř. číslo
kód název/účel lhůta
splatnosti Úrok Horní hranice půjčky
8 Venkovní fasáda na novostavbě 8 roky 4 % do 120 tis. Kč
na 1 bytovou jednotku
9 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 8 roky 4 % do 120 tis. Kč
na 1 bytovou jednotku
Jednotlivé tituly půjček je možné kumulovat. Půjčku nelze získat opakovaně u téhož domu a téhož bytu. Půjčky lze čerpat pouze do konce března roku následujícího po roce, v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje červencem roku následujícího po roce v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší splácení půjčky.
6. Poskytování půjček z fondu dle čl. 3 odst. 5 této vyhlášky může být omezeno nebo kráceno v případě, že by v některém roce byl větší počet žadatelů, než možnosti horní hranice účelného čerpání fondu (viz čl. 7, odst.3).
7. Na poskytování půjček soukromým vlastníkům obytných budov, popřípadě vlastníkům bytů, je z celkového objemu prostředků fondu určeno 50 %. Na financování oprav a modernizaci vlastního bytového fondu je obec Písečná oprávněna použít maximálně 50% prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky. Vyjímečně lze tento limit překročit v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí půjčky zájem.
ČL. 4
IV. Výběrové řízení
1. Fyzické a právnické osoby, které splňují podmínky dle čl. 4 odst. 3, mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení a konečného schválení obecním zastupitelstvem. Výběrové řízení organizuje Obecní úřad Písečná pro každý kalendářní rok samostatně. Výběrovou komisi jmenuje obecní rada do 14 dnů od e dne zveřejnění podmínek tohoto výběrového řízení.
2. Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a zveřejněny způsobem v místě obvyklým. Lhůta pro podání žádosti se stanoví v rozmezí od 21 do 45 dní ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.
3. Obsah žádosti se stanoví vývěskou dle čl. 4 odst. 2 této vyhlášky. Žádost musí vždy obsahovat :
a) jméno nebo název žadatele, případně statutárního zástupce právnické osoby,
b) adresu bydliště, nebo sídlo právnické osoby,
c) přesné označení předmětné budovy nebo její stavby:
• adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo stavby
• doklad o vlastnictví domu, či stavby,
• stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce, na niž se vztahuje žádost o půjčku,
• příslušnou projektovou dokumentaci,
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž je žádána půjčka s orientační cenou dodávky: při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty,
e) přesný popis účelu, na který jsou půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba provést popis odděleně,
f) předpokládaný termín dokončení předmětné akce,
g) požadovaná částka úvěru podle možností uvedených v čl. 3 a způsob jejího výpočtu,
h) doložení výše příjmů žadatele, případně spolužadatelů,
i) čestné prohlášení o výši pravidelných výdajů žadatele, případně i spolužadatele (splátky půjček, pojistné, inkaso, ….),
j) návrh záruky za poskytnutou půjčku ve výši 100% předpokládaného úvěru; zárukou může být:
• zastavení movité věci ve prospěch obce Písečná (žadatel doloží právní vztah k zastavované nemovitosti a pojištění nemovité věci),
• závazek ručitele (žadatel předloží doklad o výši příjmů případného ručitele)
4. Obecní úřad pro snazší zpracování žádosti podle čl. 4 odst.3 této vyhlášky vydá závazný formulář, který bude k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.
5. Výběrová komise provede vyhodnocení předložených žádostí z hlediska formální správnosti a navrhne závěr výběrového řízení, z výběru nelze vypustit nikoho, kdo splňuje stanovené podmínky.
6. Podle § 36 odstavec 1 písmeno d) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o konečném výsledku rozhodne obecní zastupitelstvo. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami smluv o půjčkách.
Odvolání proti výsledkům výběrového řízení není možné.
7. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatelé nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení.
8. Výběrové řízení probíhá zásadně jednou v kalendářním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději v dubnu příslušného roku.
9. Z výše uvedeného se žádosti, u nichž OÚ zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené, nemohou vracet žadatelům k doplnění nebo přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku.
10. Pro poskytnutí půjček z fondu může obecní zastupitelstvo stanovit priority v souladu se záměry rozvoje obce Písečná. tyto priority musí být součástí stanovených podmínek výběrového řízení dle čl. 4 odst. 2 této vyhlášky.
11. Stavební práce na obytných budovách budou prováděny v souladu se stavebním zákonem v platném znění.


ČL. 5
V. Smlouva o půjčce
1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen dlužníci), uzavře obec Písečná bez zbytečných odkladů smlouvu o půjčce.
2. Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:
• smluvní strany,
• identifikace typu půjčky dle čl. 3,
• celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba půjčky,
• lhůta splatnosti půjčky,
• režim splácení půjčky (úroky, jistina), včetně dne v měsíci,
• způsob splácení půjčky (příkazem, poštovní poukázkou apod.),
• závazek dlužníka k užití půjčky k dohodnutému účelu,
• smluvní pokuta za porušení účelovosti (okamžité vrácení půjčky plus 50%),
• záruka za půjčku,
• dohoda o otevření účtu u Komerční banky a.s.,
• souhlas dlužníka s kontrolním působením Komerční banky a.s. a jeho závazek předkládat obci Písečná a Komerční banky a.s., účetní doklady o čerpání z účtu.
3. Obecní úřad ve spolupráci s Komerční bankou a.s., a v souladu a touto vyhláškou vydá závazný vzor smlouvy o půjčce.
4. Obecní úřad neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů smlouvy Komerční bance a.s., s výzvou k otevření účtu dlužníka a k převodu prostředků z fondu na účet dlužníka.
ČL. 6
VI. Režim čerpání prostředků z fondu
O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře obec Písečná zvláštní smlouvu s Komerční bankou a.s. pobočkou v Letohradě.
ČL.7
VII. Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná
1. Jestliže při poskytování půjček kumulují u jednoho uživatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téže obytné budovy (stavby), použije se při uzavírání smlouvy o půjčce lhůta podle rozhodnutí výběrové komise.
2. Skutečnost, že splácení jistiny může být ve stanovených lhůtách zahájeno později než od ledna roku následujícího po roce poskytnutí půjčky, nemá prodlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky.
3. Za horní hranici účelného čerpání fondu pro výběrové řízení dle čl. 4 této vyhlášky se považuje 75% jeho výše v den zahájení výběrového řízení.
4. Systém poskytování půjček upravený touto vyhláškou podléhá kontrole obecního zastupitelstva a na dodržování účelovosti poskytnutých prostředků i Ministerstva pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Okresního úřadu Ústí nad Orlicí.
5. Obecní úřad Písečná je povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit obecnímu zastupitelstvu vyhodnocení fondu i dosažených věcných efektů za předcházející rok.
6. Tato vyhláška byla schválena dne 10.10.2005 přijetím usnesení č.210 Obecního zastupitelstva obce Písečná.
7. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 25.10.2005.

Vyvěšeno: 25. 10. 2005

Datum sejmutí:

Zpět